Obec Čeľadince žiada občanov, ktorí nemajú vyrovnané záväzky na daniach voči obci, aby ich uhradili čo najskôr.

8.3.2022 zverejnil/a celadince_obec.

Obec Čeľadince zastúpená starostom obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako správcu dane podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v súvislosti so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov eviduje daňové subjekty, vykonáva daňové konanie, daňovú kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov k 31.12.2021 presiahla u fyzickej osoby (FO) 160 eur a u právnickej osoby (PO) 1600 eur, bude vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu dane oprávňuje § 52 ods. 2 daňového poriadku.

Podľa ustanovenia § 52 ods. 4 daňového poriadku, zoznamy dlžníkov podľa odseku 2 zverejní obec v prvom polroku bežného roka (do 6/2022) na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli, v občasníku alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.