Preskočiť na obsah

Obec Čeľadince žiada občanov, ktorí nemajú vyrovnané záväzky na daniach voči obci, aby ich uhradili čo najskôr.

Zverejnené 8.3.2022.

Obec Čeľadince zastúpená starostom obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako správcu dane podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v súvislosti so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov eviduje daňové subjekty, vykonáva daňové konanie, daňovú kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov k 31.12.2021 presiahla u fyzickej osoby (FO) 160 eur a u právnickej osoby (PO) 1600 eur, bude vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu dane oprávňuje § 52 ods. 2 daňového poriadku.

Podľa ustanovenia § 52 ods. 4 daňového poriadku, zoznamy dlžníkov podľa odseku 2 zverejní obec v prvom polroku bežného roka (do 6/2022) na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli, v občasníku alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.