Preskočiť na obsah

Kúpili alebo predali ste dom alebo pozemok? Máte nového psa? Nezabudnite na daňové priznanie do 31.1.2022

Zverejnené 12.1.2022.

Kategória
Daň z nehnuteľnosti
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sú povinní podať daňovníci, ktorí v priebehu roka 2021 nadobudli nehnuteľnosti /stavbu, pozemok, byt/ kúpou alebo darovaním a boli ich vlastníkmi k 1. januáru 2022 a taktiež aj daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné, kolaudačné alebo búracie povolenie. Pri predaji a darovaní nehnuteľností je povinnosť podať priznanie na zánik dane. Daňové priznanie na vznik aj zánik daňovej povinnosti sa podáva príslušnému správcovi dane, teda za nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území obce Čeľadince sa podáva obci Čeľadince. Termín na podanie priznania je do 31. januára 2022 podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením alebo vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť dedičovi alebo vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve, rozhodnutia o dedičstve alebo zápisnice o dražbe. Lehota podania priznania je v týchto prípadoch do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Daň za psa
Daňovníci, ktorí sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa, sú povinní podať, po dovŕšení 6 mesiacov veku psa, daňové priznanie k dani za psa. Lehota na podanie priznania je do 30 dní od tejto skutočnosti. Pokiaľ daňovník prestane byť vlastníkom alebo držiteľom psa, je taktiež povinný podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti v rovnakej lehote.
Tlačivá priznania k dani z nehnuteľností a k dani za psa sú dostupné sú nižšie v texte.
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a nariadenia vlády SR odporúčame občanom vyplnené tlačivá zasielať elektronicky cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), cez aplikáciu MID, emailom na adresu: obec@celadince.sk
alebo vyplnené tlačivá vhodiť do poštovej schránky na obecnom úrade.