Preskočiť na obsah

VÝRUB DREVÍN – kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny a kedy stačí iba ohlasovacia povinnosť?

Zverejnené 25.10.2021.

Kategória

V týchto prípadoch platí iba ohlasovacia povinnosť:

  • Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
    Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.
  •  Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
  •  Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
    Ten, kto výrub uskutoční, je povinný obci Čeľadince zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu (viď tlačivá oznámenie o výrube – https://celadince.sk/podatelna/).
  •  Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Na všetky ostatné prípady je potrebné podať Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. (https://celadince.sk/podatelna/#podanie-tlaciva)