Starosta obce

Daniel Hučko

starosta

0911/985 376

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Funkcia starostu je verejná funkcia.
Starosta je štatutárnym orgánom obce.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.Platové pomery starostu upravuje osobitný zákona ( zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest).

Zástupca starostu obce:

Ing. Miroslav Pakši

zástupca starostu

0903/256 894

1.zastupuje starostu obce v zákonom stanovenom vecnom a časovom rozsahu v poradí určenom v písomnom poverení starostu obce

2.v čase prítomnosti starostu obce podľa jeho pokynov metodicky pôsobí a usmerňuje činnosť a pôsobnosť obceo v oblasti práce s mládežouo v oblasti tvorby a realizácie koncepcie rozvoja obceo v oblasti športu (športová infraštruktúra, športové kluby v obci)o v oblasti investícií do infraštruktúry obce.

Starosta obce Čeľadince Daniel Hučko v súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa čl. 4 ods. 1. platných „Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva“ obce Čeľadince určil Ing. Miroslavovi Pakšimu, zástupcovi starostu, mesačnú odmenu vo výške 300,00 € s účinnosťou od 1.7.2019.

Zverejnené 30. apríla 2020.
Upravené 3. mája 2020.