Preskočiť na obsah

Tlačivá a formuláre

žiadosti k stavebnému konaniu

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

žiadosť o určenie súpisného čísla

žiadosť o stavebné povolenie

žiadosť o povolenie odstránenia stavby

žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácii

žiadosť o potvrdenie veku stavby

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti

ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

ohlásenie stavebných úprav

ohlásenie drobnej stavby

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

čestné vyhlásenie k veku stavby

žiadosti všeobecné

čestné vyhlásenie

splnomocnenie k prepisu auta

splnomocnenie na zastupovanie

splnomocnenie všeobecné

žiadosť o povolenie na užívanie pozemnej komunikácie

žiadosť o súhlasné stanovisko s výrubom drevín

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka