Návrh VZN č. 4/2022, ktorým zavádza na území obce Čeľadince miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy